Administratorami Pana/Pani danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa (dalej także „FND”).

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału Kongresie Nowoczesnej Dystrybucji. Dane osobowe podane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa,
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w celu realizacji Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji,
a jeśli udzielił Pan/udzieliła Pani określonych zgód – również na podstawie ww. zgody
i w celu w jej treści określonym (np. zgody marketingowe).

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres rodo@fundacjadystrybucji.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji Aleje Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
z dopiskiem „Dane osobowe”.

Przetwarzanie przez FND Pana/Pani danych osobowych może opierać się na następujących podstawach:
• zgoda osoby, której dane dotyczą (w szczególności zgody na marketing e-mailowy
i newsletter) – art.6 ust.1 a) RODO;
• przetwarzanie w celu wykonania naszych obowiązków prawnych — art. 6 ust.1 b) RODO;
• realizacja naszych zobowiązań umownych — art. 6 ust.1 c) RODO;
• zabezpieczenie naszych uzasadnionych interesów — art. 6 ust. 1 f) RODO.

Okres, przez jaki będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania danych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody, przetwarzanie będzie mieć miejsce do chwili cofnięcia zgody. W przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu FND, okres przetwarzania trwa do chwili ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych). W przypadku przetwarzania na podstawie obowiązku prawnego, czas przetwarzania będą określać właściwe przepisy.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: wykonawcy usług związanych z organizacją Kongresu, dostawcy usług IT takich jak hosting, dostawcy systemów informatycznych.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawdo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę). Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, przysługują Panu/Pani do wycofania zgody w dowolnej chwili. W takim wypadku prosimy o przesłanie do nas emaila na adres: rodo@fundacjadystrybucji.pl.

Sheraton Grand
Warsaw

ul, Bolesława Prusa 2,
00-493 Warszawa
Tel: +48224506100